Ekonomi nedir?

Ekonominin önemi: Ekonomi, sınırsız insan  ihtiyaçlarının sınırlı  kaynaklarla karşılanmasının yollarını arayan bir tercih  bilimidir.
Ekonomi
Tercih  bilimi  ne demektir peki? Dünya  üzerindeki kaynaklar sınırlı  iken insan ihtiyaçları sınırsızdır.sınırlı olan kaynaklarla sınırsız insan  ihtiyaçları arasında bir dengesizlik söz konusudur. Ekonomi, bu dengenin  nasıl  kuralacağını araştırır.

Durum böyleyken ilk şart bir tercih yapmaktan  geçer. Ekonomi işte bu tercihin doğru yapılması için yollar arar bu yüzden  bir tercih bilimidir. Ekonomi esas  olarak insanın mal ve hizmet üretimiyle, değişimiyle ve kullanımıyla daha çok ilgilenir.

Hangi mallar ve hizmetler, nasıl ve kimler  için üretilecek? Hangi malların ve hizmetlerin üretileceğine kim karar  verecek ? Bu soruların cevabı ekonominin temelini oluşturur. Bu soruları cevaplayanın ekonomi oldugunu varsayarsak ekonomi bir tahsis bilimidir.

Yani mevcut  kaynakların çeşitli kullanım alanları arasındaki dağıtımının nasıl yapılacağını araştırır.
Toplumların temel amacı bireylerin hayat standartlarının yükseltilmesi  yani refah düzeylerinin arttırılmasıdır. Bunu başarabilmenin ilk şartı üretilen mal ve hizmet miktarının sürekli olarak artması yani ekonomik büyümenin  sağlanmasıdır. Ayrıca büyümenin yanı sıra istikrarın da sağlanması gerekir. Ekonomik istikrar iki ayaklıdır.

Fiyat istikrarı ve istihdam. Bu ayaklardan ilki olan fiyat  istikrarı , enflasyon yani fiyat artışı  ve deflasyon yani fiyatların düşmesi süreçlerinin gerçekleşmemesi demektir. Ikinci  ayak olan tam istahdam ise iş arayan herkesin iş bulması demektir. İşte ekonomi bu amaçların yani büyümenin ve ekonomik istikrarın sağlanmasını da kendisine temel inceleme konusu edinmiştir. Ekonominin iki alt bölümü vardır. Mikro ekonomi ve makro ekonomi. Mikro ekonomi; bireylerin, hane halkının ve firmaların seçme ve karar alma süreçlerini analiz eden bir alt daldır.

Birey, hane halkı üretilen mal ve hizmetlerin hangilerini ve tercihlerinden ne kadar satın alacaklarına karar verirler. Firmalar da hangi  mal ve hizmetleri ne miktarda nasıl  üreteceklerine karar verirler.
Üretilen mal ve hizmetleri  kimler satın alacak?  Neden geliri yüksek olanlar geliri düşük olanlara göre daha fazla mal ve hizmet  satın alır? Ya da bu dağılım hangi  kriterlere göre yapılır? Yoksulluk nedir neden vardır? Gelir dağılımı nasıl daha adil hale gelir? İşte bu soruların cevabını araştıran alt bilim dalı mikro  iktisattır.

Makro ekonomi, milli gelir, enflasyom, istihdam - işsizlik, toplam talep-arz, ödemelee bilançosu  gibi mikro ekonomiye göre daha geniş kapsamlıdır.

Yani, mikro iktisat tek tek mal ve hizmet fiyatlarını örneğin; bir romanın fiyatı, dolmuş  parası, ekmek parasını imcelerken makro iktisat toplamlar bazında ya da ortalama fiyat düzeyi örneğin; tüketici  fiyatları ya da enflaayon oranı gibi konuları  inceler.

Tabi ki ekonomi bunlarla sınırlı değildir. Daha bir çok ilgi alanı vardır. Ekonomik büyüme,  ekonomik kalkınma, çalışma  ekonomosi, finans, kamu ekonomisi, uluslararası  ekonomi gibi.

Yorumlar