Atomun Parçacıkları ve Özellikleri Kısaca

Atomun parçacıkları ve özellikleri hakkında kısaca bilgiler
Her atom parçacığının bazı ayırt edici özelliği vardır.Bu özelliklerin başlıcaları kütle, elektrik yükü, bakışım, renk ve kokudur.
Kütle ve Elektrik Yükü
Her temel parçacığın bir özgül kütlesi vardır.Parçacıkların kütleleri birbirinden çok farklı olabilmekte, ana bunun nedeni henüz bilinmemektedir.Parçacıkların bilinen bir başka özelliği de elektrik yükleridir.Bozonlar ile leptonların elektrik yükü elektronunkiyle aynı (-1) olabileceği gibi, bozonlarınki bunun tam ters işaretlisi de (+1) olabilir.Nötron ya da nötrino gibi yüksüz (nötr) bozonlar ve leptonlar da vardır.Kuvarkların elektrik yükü ise -2/3’tür.
Herhangi bir madde üzerinde yapılabilen ve maddede değişikliğe yol açmayan bir işlem varsa, o maddenin bakışımlı olduğu söylenir.Örneğim bir dairenin, merkezinden geçen ve ona dik olarak geçen çizginin çevresinde döndürülmüş olup olmadığı belirlenemez.Benzer biçimde, bir eşkenar üçgen merkezinden dik olarak çıkan bir çizginin .evresinde 120 derece döndürülürse üçgenin görünümünde herhangi bir değişiklik olmaz.Matematikçiler, çeşitli sistemlere uygulandığında bunlarda herhangi bir değişikliğe yol açmayan işlemleri genelleştirmiş ve sınıflandırmışlardır;buna gruplar kuramı denir.Eğer bazı maddeler üzerinde, bu maddelerde ve aralarındaki ilişkilerde.
Maddenin temelinde atom adı verilen çok küçük parçacıklardan oluştuğu kavramı eski Yunanlılara kadar uzanır. Milattan önce 5. yüzyılda Leucippus ve Democritus maddenin sonsuz küçük parçacıklara ayrılamayacağını öne sürdüler.Onlar,bir madde daha küçük parçalara bölünmeye devam edilirse en sonunda atomun bölünmeyeceğini iddia ediyorlardı. Atom sözcüğü Yunanca’da bölünmez anlamına gelen atomos sözcüğünden türetilmiştir.
Atomun Parçacıkları Kısaca
Atomların oluştuğu parçacıklara atom altı parçacıklar adı verilir.Atomda üç temel parçacıklar bulunur. Bunlar ,proton,nötron ve elektrondur.Protonlar ve natronlar atomun merkezinde atom çekirdeği denen bölgeyi oluştururlar. Atonun çekirdeği atom hacmine göre çok çok küçüktür.Atom çekirdeği atomun kütlesinin tamamına yakınını oluşturur.Elektronlar ise çekirdekten uzakta katman adı verilen bölgelerde çekirdek etrafında 218 000 000 cm/s gibi çok yüksek hızla dönerler.Elektronlar ve çekirdek arasında ve elektronların kendi aralarında büyük başlıklar vardır. Bu nedenle elektronlar atomun hacmini oluşturur.Elektronlar büyük hızla döndüğü için çekirdeğe düşmezler. Protonlar tarafından çekildiği içinde atom dışına fırlamazlar.

Yorumlar