Cumhurbaşkanı Görev ve Yetkileri Nelerdir

Bir çoğumuz devletin zirvesi olan Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini bilmez.Bu konuda sizlere Cumhurbaşkanımızın yetkileri ve görevleri'ni sizlere paylaşıyorum.
Anayasanın 104. maddesine göre görev ve yetkiler belirlenmiştir.
Devletin en üst yetkilisidir.Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eder; Anayasa'nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Bu amaçlarla Anayasa'nın ilgili maddelerinde gösterilen koşullara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkileri aşşağıda sıralanmıştır.

Cumhurbaşkanımızın  Görev ve Yetkileri Nelerdir

-Devletin başıdır.
-Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.
-Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.-Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yapmak,
-Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya çağırmak,
-Yasaları yayımlamak,
-Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek,
-Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunmak,
-Yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin,Türkiye Büyük Millet Meclisi İç tüzüğü'nün, tümünün ya da belirli kurallarının anayasaya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak,
-Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,
-Yürütme alanına ilişkin olanlar
-Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
-Başbakanın önerisi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
-Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu'na Başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulu'nu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak,
-Yabancı devletlere Türk Devleti'nin temsilcilerini göndermek,
-Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,
-Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
-Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanı olması,
-Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek,
-Genelkurmay Başkanı'nı atamak,
-Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak,
-Milli Güvenlik Kurulu'na Başkanlık etmek,
-Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,
-Kararnameleri imzalamak,
-Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak,
-Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve Başkanını atamak,
-Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak,
-Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,
-Üniversite rektörlerini seçmek,
Cumhurbaşkanımızın bilmediğimiz görev ve yetkilerini öğrenmiş olduk.

Yorumlar