Öğretmenin Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir Kısaca Bilgi

Öğretmenlerin hayatımızda yeri büyüktür. Öğretmenlik saygı duyulan bir meslektir. Öğretmen olmak için sabır çok önemlidir. Sabır ve işini severek yapmak öğretmenliği saygı duyulan bir meslek haline getirmektedir. Öğretmenin görevleri oldukca ağırdır her çocuğun ayrı ayrı dilinden anlamak gerekiyor. Bu nedenle herkez öğretmen olamaz ancak anne ve baba gibi öğrencisine sahip çıkabilecek verdiği eğitimle hayatta başarılı olmasını sağlayacak kişiler olmaktadır.
Öğretmenin Görevleri
Öğretmenin sözlük anlamı öğretme işini görev edinen kişiye verilen isimdir. İnsanlara bilgi veren öğretmeyle görevli kişidir.
Öğretmenlik kutsal bir bir meslektir. Öğretmen olmak isteyen bir kişinin bu mesleği yetiştiren okulları bitirmesi gerekmektedir. İlkokullarda görev yapan öğretmenler Sınıf Öğretmenleridir. Bu branştaki öğretmenler sınıfın bütün derslerini öğretmekle yükümlüdür.

Ortaokul ve liselerdeki öğretmenler sadece bir dersi öğretmekle görevlidir. Meslek okullarında ise meslek öğretmenleri görev yapar.

Bir insanın öğretmen olabilmesi için üniversitelerde öğretmen yetiştiren bir bölümden mezun olması gerekmektedir. Öğretmenlik mesleği önemli bir meslektir. Çünkü ; bir milletin ulusun gelecek yeni kuşaklarını yetiştirirler. Öğrenci yetiştirmeye göre milletin geleceği şekillenir. Bu yüzden kültürlü bir toplum için öğretmenlerin yeri büyüktür.

Öğretmenin Görevleri

Türk Milli Eğitiminin Amaç ve İlkeleri Doğrultusunda
Milli Eğitim Bakanlığından Yapılan Araştırmaya Göre Öğretmenlerin Görevleri;
-Kendilerine verilen ve yetkili sayıldıkları dersleri okutmak.
-Okuttukları derslerle ilgili uygulama ve deneyleri yapmak.
-Serbest çalışma saatlerinde öğrencileri gözetlemek.
-Ders dışında okulun eğitim öğretim ve yönetim işlerine katılmak.
-Kanun yönetmelik ve emirlerle tespit edilen ödevleri yapmak.
-Öğrencilerin sorunlarıya ilgilenmek.

Öğretmenin Sorumlulukları

1) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak,

2) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak,

3) Öğrencilerin, milli ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak,

4) Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek,

5) Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak,

6) Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak,
7) Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazandırmak,

8) Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak,

9)  Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek,

10) Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek,

11) Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak,

12) Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek,

13) Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine ve bunların sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazandırmak,

14) Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini öğretmek,

15) Öğrencileri bilimsel düşünme, araştırma ve çalışma becerilerine yöneltmek,

16) Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklediği gerçek öğrenme ortamlarında düşünsel becerilerini kazanmalarına, yaratıcı güçlerini ortaya koymalarına ve kullanmalarına yardımcı olmak,

17) Öğrencilerin kişisel ve toplumsal araç-gereci, kaynakları ve zamanı verimli kullanmalarını, okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak,

İlköğretim kurumlarının  amaçları  doğrultusunda öğrencileri eğitmek  öğretmenin temel görevidir.
Öğretmen Marşı

Alnımızda bilgilerden bir çelenk,
Nura doğru can atan Türk genciyiz.
Yer yüzünde yoktur, olmaz Türk'e denk;
Korku bilmez soyumuz.

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;
Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.

Candan açtık cehle karşı bir savaş,
Ey bu yolda ant içen genç arkadaş!
Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş;
Durma durma koş.

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;
Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.
İsmail Hikmet ERTAYLAN
Doğudaki öğretmenlerin yaşadığı zorluklar mutlaka izleyiniz çok duygusal
Bir öğretmen öğrencilerini yetiştirirlen sadece ders saatlerinde değil her fırsatta onu yetiştirmek için çaba harcamalıdır. Öğrencilerine örnek olup onlara iyi bir klavuz olmaları gerekmektedir. Yurtdışı öğretmenlik için tıklayınız. http://abdigm.meb.gov.tr/www/yurt-disi-teskilati/icerik/31

Yorumlar